Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin

Tài Chính | 5 ngày trước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên và việc gia hạn báo cáo tài chính đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Để giúp các công ty đại chúng thực hiện đúng quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, đối với các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của năm tài chính 2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xem xét chấp thuận việc gia hạn BCTC của năm tài chính 2020 theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

Thứ hai, đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị công ty đại chúng, bao gồm cả tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải thực hiện công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 31/12/2020 theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC và mẫu tại Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này.

Thứ ba, đối với các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của năm tài chính năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị công ty thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính, báo cáo thường niên theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10; khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không xem xét việc gia hạn do Thông tư số 96/2020/TT-BTC đã bỏ quy định về gia hạn báo cáo tài chính.

Hoa Sơn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-huong-dan-mot-so-van-de-lien-quan-den-cong-bo-thong-tin-331377.html

Bình luận / 0