Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Biên Phòng | 1 tháng trước

So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng.

So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

Việc phân bổ đại biểu dự Đại hội căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức Đại hội.

Theo vietnamplus.vn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tieu-chuan-lua-chon-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-post436772.html

Bình luận / 0