PHẤN ĐẤU BẢO ĐẢM ĐỦ TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU ĐẠI BIỂU HỢP LÝ

Quốc Hội | 1 tháng trước

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ: “Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật”.

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia xác định công tác ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ trọng tâm.

Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ hai

Công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hiện nay các cấp có thẩm quyền đã dự thảo các văn bản hướng dẫn, dự kiến cơ cấu, thành phần, nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương.

Tại phiên họp thứ 2 của Hội đồng bầu cử quốc gia, báo cáo về các hoạt động của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng cho biết, theo sự phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia Tiểu ban Nhân sự đã nhóm họp và xây dựng quy chế làm việc phân công các thành viên. Tiểu ban Nhân sự cũng đã làm với Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần, dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp thứ hai của Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiểu ban Nhân sự đã thảo luận, cho ý kiến và hoàn thiện các dự thảo văn bản trình Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Theo đó, tại phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian tới, để có cơ sở cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trước ngày 17/02/2021, Tiểu ban Nhân sự sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng cho biết, sẽ bảo đảm cơ cấu của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong đó có lưu ý bảo đảm tỷ lệ nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số. Sau khi xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có hướng dẫn các địa phương đảm bảo có đại diện các giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp có uy tín và các viện nghiên cứu khoa học.

Về tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao nhất cố gắng để có đủ đại diện của 54 dân tộc trong Quốc hội. Do đó, Tiểu ban Nhân sự cùng với Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc rà soát cơ cấu dân tộc, địa bàn để có phân bổ. Đồng thời lưu ý không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu.

Theo dự kiến ngày 20/01, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp xem xét, quyết định về số lượng, cơ cấu, thành phần người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Bảo Yến

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=51367

Bình luận / 0