Kon Tum: Phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Đảng Cộng Sản VN | 1 tuần trước

Ngày 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Toàn tỉnh có 44 điểm cầu với 2.975 cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện, xã tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Kết luận số 91-KL/TW, ngày 22-10-2020 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị “về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05-3-2020 của Bộ Chính trị “về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 02-12-2020 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị đã dành thời gian để phổ biến, quán triệt nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã quán triệt việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tập trung phân tích các các vấn đề trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; các đồng chí tham gia hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng trên các lĩnh vực theo nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Sau hội nghị, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm việc quán triệt, triển khai ở các địa phương, đơn vị, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống./.

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/kon-tum-pho-bien-quan-triet-chi-thi-nghi-quyet-ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-572901.html

Bình luận / 0