Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn.

Hội nghị đã thông tin những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Chỉ thị số 45 - CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01 - CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 4-12-2020 của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe hướng dẫn thực hiện điều 9, Luật số 85/2015/QH13, ngày 25-6-2015 của Quốc hội về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đơn vị, xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bầu cử hiệu quả, đúng quy định. Sau hội nghị các xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản bầu cử tại địa phương, đơn vị đến cán bộ chủ chốt trước tháng 2-2021. Từ ngày 7 đến 22-2 dự kiến thành lập Ủy ban bầu cử huyện, Thường trực HĐND huyện dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Trịnh Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/huyen-vinh-loc-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026/130392.htm

Bình luận / 0