Hội Luật gia Sơn La đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Người Đưa Tin | 4 tuần trước

Năm 2020, hội Luật gia tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Theo đó, trong năm 2020, hội Luật gia tỉnh Sơn La đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn yêu cầu của địa phương, triển khai đồng bộ, có chất lượng hiệu quả các mặt công tác của hội theo yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho.

Năm 2020, hội Luật gia tỉnh Sơn La cũng thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Công tác xây dựng tổ chức hội cũng được phát triển hội và hội viên được quan tâm. Đồng thời, công tác tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân tại cơ sở, giúp chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2021, hội Luật gia tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chính trị tại địa phương. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Chính phủ và Trung ương hội Luật gia Việt Nam, chấp hành lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch triển khai đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtvà trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021".

Hội Luật gia tỉnh Sơn La tập huấn kiến thúc pháp luật cho hội viên tại huyện Sông Mã.

Cùng với đó, hội Luật gia tỉnh Sơn La tích cực chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền củng cố tổ chức, bộ máy của Hội và các cấp hội trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội Luật gia trong giai đoạn mới. Duy trì và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân và cho cả phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng vào việc tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, của địa phương, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày Kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.

Tăng cường giáo dục lập trường, tư tưởng đạo đức, phẩm chất chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên trong toàn cấp hội. Tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Hội, nhiệm vụ do hội Luật gia Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh giao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Đàm Quang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-son-la-day-manh-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-a504194.html

Bình luận / 0