ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Quốc Hội TV | 1 tháng trước

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục đặt ra một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đó là 'đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới'. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương, đến nay, nông thôn Việt Nam đã 'thay da đổi thịt', đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đây là tiền đề quan trọng cho nông nghiệp Việt Nam tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/1/dong-long-xay-dung-nong-thon-moi/550824

Bình luận / 0