(Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 12/12/2018)

1.    Chương trình “Ưu Đãi Đặc Biệt Tại Webphunu Với Thẻ Tín Dụng HSBC” (“Chương Trình”) có hiệu lực từ ngày 12/12/2018 đến 14/12/2018 (“Thời Gian Chương Trình”).
2.    Chương Trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện sau (“Chủ Thẻ Hợp Lệ” hoặc “Chủ Thẻ”):
2.1    Chủ thẻ tín dụng HSBC  hiện là chủ thẻ của các thẻ tín dụng do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC” hoặc “Ngân Hàng”) phát hành tại Việt Nam như sau:
–    Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard®
–    Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim
–    Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back
–    Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn 
(gọi chung là “Thẻ Tín Dụng HSBC” hoặc “Thẻ”)
2.2    Chủ Thẻ đồng thời là thành viên của Webphunu tại trang web www.adayroi.com và ứng dụng di động Webphunu (Webphunu)
Lưu ý: 
–    Chương Trình này không áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC. 
–    Chủ Thẻ không được tham gia Chương Trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, thẻ bị khóa vì bất kỳ lý do gì.
–    Chủ Thẻ sở hữu Thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt cần kích hoạt Thẻ trước khi tham gia Chương Trình.
3.    Nội dung chi tiết của Chương Trình:
3.1    Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi): Giảm 350.000 VNĐ vào giá trị thanh toán đơn hàng có giá trị từ 1.700.000 VNĐ trở lên tại Webphunu bằng Thẻ Tín Dụng HSBC

  •  Áp dụng từ 9:00 sáng đến 23:59 vào mỗi Ngày Ưu Đãi (12, 13, 14 tháng 12 năm 2018)
  •  Dành cho 100 Chủ Thẻ Hợp Lệ đầu tiên trong mỗi Ngày Ưu Đãi

3.2    Cách thức để nhận được Ưu Đãi:
–    Chủ Thẻ Hợp Lệ đăng nhập/đăng ký tài khoản thành viên của Webphunu tại www.adayroi.com hoặc ứng dụng di động Webphunu
–    Trong bước thanh toán, Chủ Thẻ Hợp Lệ chọn Phương thức thanh toán “Thanh toán với Thẻ tín dụng HSBC: Giảm 350.000 đồng cho đơn hàng từ 1.700.000 đồng” và thông tin Thẻ để được hưởng Ưu Đãi. Khoản Ưu Đãi 350.000 VNĐ (nếu được áp dụng) sẽ tự động được hiển thị trong bước thanh toán trước khi Chủ Thẻ thực hiện lệnh thanh toán
3.3    Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ chỉ được hưởng một (1) lần Ưu Đãi trong suốt Thời Gian Chương Trình.
3.4    Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng 100 Ưu Đãi được phân bố cho mỗi Ngày Ưu Đãi đã được sử dụng hết. Khi 100 Ưu Đãi được phân bố cho mỗi Ngày Ưu Đãi đã được sử dụng hết, khoản Ưu Đãi 350.000 VNĐ sẽ không hiển thị ở bước thanh toán.
3.5    Số lượng Ưu Đãi còn lại vào mỗi Ngày Ưu Đãi (nếu có) sẽ được cộng dồn vào Ngày Ưu Đãi kế tiếp.
3.6    HSBC và Webphunu sẽ thông báo chi tiết Chương Trình cho khách hàng qua Webphunu từ ngày 12/12/2018.
3.7    Ưu Đãi được áp dụng cho các sản phẩm được mua trên Webphunu, ngoại trừ sản phẩm sim, thẻ cào điện thoại, thẻ giftcard VinID, thẻ trả trước Vinmec, sản phẩm bỉm, sữa và bột cho em bé, và voucher Vinpearl.  
3.8    Ưu Đãi không được áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi và mã ưu đãi khác có hiệu lực áp dụng trong cùng thời điểm trên Webphunu
3.9    Ưu Đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt.
3.10  Ưu Đãi không được áp dụng chung với chương trình trả góp 0% lãi suất, không phí của Webphunu.
3.11    Ưu Đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ. Webphunu bảo lưu quyền từ chối áp dụng Chương Trình cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại.
3.12    Chủ Thẻ Hợp Lệ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.
3.13    Việc mua hàng hóa tại Webphunu sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của Webphunu. Đối với những thắc mắc liên quan đến việc mua hàng của Webphunu, Chủ Thẻ liên hệ Webphunu để được hướng dẫn và giải quyết. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến nội dung Chương Trình, Chủ Thẻ liên hệ HSBC để được giải quyết.

  • Hotline Webphunu: 1900 1901 hoặc email: [email protected] 
  • Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC (hoạt động hằng ngày từ 8h sáng đến 10h đêm): (84 28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

3.14    HSBC có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan chứng minh rằng giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ. Trong trường hợp Chủ Thẻ không chứng minh được giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ, Chủ Thẻ sẽ không được hưởng Ưu Đãi của Chương Trình.
4.    Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Webphunu và HSBC sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
5.    Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Webphunu và HSBC. Nội dung thay đổi sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật và cập nhật trên Webphunu trước ngày áp dụng.
6.    Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập thành tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản và điều kiện của Chương Trình, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

————————————————————————–

TERMS AND CONDITIONS

“SPECIAL OFFER AT ADAYROI

WITH  HSBC CREDIT CARDS”

(This Terms and Conditions takes effective from 12 December 2018)

1.    The “Special Offer at Webphunu with HSBC Credit Cards” Promotion (“Promotion”) shall be effective from 12 December 2018 to 14 December 2018 (“Promotion Period”).
2.    Promotion is applicable for customers who meet all the following requirements (“Eligible Cardholders” or “Cardholders”):
2.1    HSBC cardholders who are holding the following credit cards issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd. (“HSBC” or “Bank”) in Vietnam:  
–    HSBC Premier World Mastercard® Credit Card
–    HSBC Visa Platinum Credit Card
–    HSBC Visa Cash Back Credit Card
–    HSBC Visa Classic Credit Card 
(These credit cards shall be referred to as “HSBC Credit Cards” or “Cards”)
2.2  Holding Webphunu membership accounts at website www.adayroi.com or Webphunu Application (“Webphunu”).
Note: 
–    The Promotion is not applicable for HSBC Corporate Credit Card.
–    Cardholders will not eligible for this Promotion if his/her Credit Card is delinquent, blocked.
–    Cardholderswith
card yet to be activated will have to activate their Cards prior to purchase. 
3.    Promotion Details: 
3.1    Offer details (“Offer”): Discount of VND 350,000 on payment value from VND 1,700,000 and above at Webphunu with HSBC Credit Cards

  • Applicable from 9:00 AM to 11:59 PM on each Promotional Day (12, 13, 14 December 2018)
  • Applicable for the first 100 Eligible Cardholders on each Promotional Day 

3.2    How to enjoy the Offer:
–    The Eligible Cardholder must sign in/sign up their Webphunu membership accounts at www.adayroi.com or Webphunu Application
–    At the payment stage, the Eligible Cardholder is required to choose Payment Method “Payment with HSBC Credit Cards: Discount of VND 350,000 for bills from VND 1,700,000” and input Card information in order to be entitled to the Offer. The Offer of VND 350,000 (if applicable) will be displayed automatically the payment step before Cardholder makes payment
3.3 Each Eligible Cardholder may only receive the Offer one (1) time only during the Promotion Period.
3.4 Eligible Cardholders may not receive the Offer if the 100 Offers allocated for each Promotional Day runs out. When the 100 Offers each Promotional Day runs out, the Offer of VND 350,000 will not display at payment step.
3.5   Any remaining Offers from the previous Promotional Day (if any) will be accumulated for the following Promotional Day.
3.6  Promotion details of the Program will be posted on Webphunu from 12 December 2018 onwards.
3.7 The Offer is applicable to all products on Webphunu, except sim, phone card, VinID gift card, Vinmec prepaid card, diapers, baby milk, baby powder, and Vinpearl voucher.
3.8  The Offers is not applied in conjunction with other promotional programs and promotional codes applied by Webphunu.
3.9   Promotion cannot be replaced with any other products or exchanged for cash.
3.10 Promotion cannot be applied in conjunction with 0% Installment Program, no convert fee of Webphunu.
3.11 The Promotion only applies for retail customers. Webphunu reserves the right to refuse the application of the Promotion to any purchase which appears or is proven to be made by traders.
3.12  The Eligible Cardholder shall be bound by the Terms and Conditions of this Promotion.
3.13  Purchases at Webphunu will be subject to terms and conditions of Webphunu. All matters related to the Offer on Webphunu, please contact Webphunu for consultant. Other matters relate to Promotion, please contact HSBC for resolving.

  • Hotline Webphunu: 1900 1901 hoặc email: [email protected]
  • HSBC Contact Center (operate daily from 8AM to 10PM): (84 28) 37 247 247 (the South) or (84 24) 62 707 707 (the North)

3.14    The Cardholders may be requested by HSBC to provide the financial invoice and relevant supporting documents to prove that the transaction is eligible. In case that the Cardholder does not or fails to prove that the transaction is eligible, he/she shall not enjoy the Promotion.
4. In case of any dispute related to this Promotion, Webphunu and HSBC shall resolve disputes in co-operation with the customer. If the parties fail to reach an agreement, disputes will be resolved in accordance with Vietnamese laws.
5. These Terms and Conditions can be amended at any time by Webphunu and HSBC. After completing necessary procedures as required by law, the adjustment will be updated on Webphunu before applied date. 
6. These Terms and Conditions are available in both English and Vietnamese versions. In case of any discrepancy or inconsistency between the English version andVietnamese version, the Vietnamese version shall prevail.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *