Đại biểu thảo luận các nội dung trong văn kiện

Bà Rịa - Vũng Tàu | 1 tháng trước

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI : Bước ngoặt lịch sử Thể hiện bản lĩnh và quyết tâm đi tới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh

Ngày 27/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Theo chương trình làm việc, các đại biểu dành cả ngày để thảo luận tại hội trường các nội dung được đề cập trong các văn kiện trình tại Đại hội.

Quang cảnh ngày làm việc thứ ba, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trước đó, sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và nhấn mạnh những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 Đoàn đại biểu và cử Trưởng Đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 Đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 19 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó có 2 đại biểu đương nhiên và 17 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chụp hình lưu niệm cùng Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự Đại hội.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương được phân công tham gia sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202101/ngay-lam-viec-thu-ba-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-dai-bieu-thao-luan-cac-noi-dung-trong-van-kien-918914/

Bình luận / 0