Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Người Lao Động | 4 tuần trước

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng tình trạng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ...

Tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng vào sáng 26-1, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII.

Phòng chống tham nhũng rất quyết liệt

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết ngay sau Đại hội XII, BCH Trung ương Đảng đã lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với cách làm mới, toàn diện, hiệu quả; sớm chỉ đạo xây dựng ban hành chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương Đảng khóa XII, gồm các vấn đề cơ bản, then chốt để triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm do đại hội đề ra.

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .Ảnh: TTXVN

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương đã nghiên cứu, ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận để tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ những biểu hiện cụ thể về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đáng chú ý, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về quy hoạch BCH Trung ương Đảng và giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh 7 cán bộ lãnh đạo cấp cao, gồm 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Ủy viên Trung ương Đảng, 3 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng các hình thức khai trừ, cách chức, cho thôi giữ chức vụ trong Đảng, nhà nước.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, BCH Trung ương Đảng quan tâm lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản nên tạo ra bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng… Từ đó, tình trạng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh thêm nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương đã lập 36 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 110 lượt tổ chức Đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Bên cạnh đó, Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có những người giữ cương vị cao của Đảng, nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang. Cụ thể, Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên, trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng, 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 thứ trưởng Bộ Công an không phải Ủy viên Trung ương Đảng. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Nêu rõ các mặt được và hạn chế

Theo Thường trực Ban Bí thư, đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng bao trùm là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là đối với những lĩnh vực quan trọng, then chốt; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đổi mới nội dung và hoạt động của Quốc hội; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nhân dân các cấp.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn có một số hạn chế, như việc tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên - môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm…

Theo Thường trực Ban Bí thư, những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa rõ... "BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Từ những khuyết điểm đó, Thường trực Ban Bí thư cho biết có 5 bài học kinh nghiệm được rút ra. Trong đó, lưu ý Trung ương lãnh đạo toàn diện nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm; trong chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, nhạy bén... Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, thường xuyên nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương Đảng; phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc.

Phạm Dương - Văn Duẩn

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/thoi-su/cung-co-niem-tin-cua-nhan-dan-voi-dang-20210126233529373.htm

Bình luận / 0