Cảnh sát giao thông nỗ lực cao nhất phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VNEWS | 1 tháng trước

Để góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cảnh sát giao thông thủ đô đang nỗ lực cao nhất, đảm bảo các tuyến đường được thông suốt, an toàn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/canh-sat-giao-thong-no-luc-cao-nhat-phuc-vu-dai-hoi-xiii-cua-dang-201917.htm

Bình luận / 0