Theo đánh giá của các đại biểu, các văn kiện có nội dung bám sát thực tiễn, văn phong giản dị, dễ hiểu và có tầm khái quát, tầm tư tưởng rất cao.

Tại phiên thảo luận tại đoàn về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (chiều 26-1), Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội đã có 12 ý kiến phát biểu.

Tất cả ý kiến thể hiện sự đồng tình và đánh giá rất cao báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày tại phiên khai mạc Đại hội.

Theo đánh giá của các đại biểu, các văn kiện có nội dung bám sát thực tiễn, văn phong giản dị, dễ hiểu và có tầm khái quát, tầm tư tưởng rất cao.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi thảo luận.

Các ý kiến cũng đánh giá, văn kiện trình Đại hội đã được chắt lọc qua nhiều lần tổ chức, lấy ý kiến trong suốt hơn 2 năm qua. Đây là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; thể hiện rõ “ ý Đảng, lòng dân”.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ, minh họa thêm những thành tựu, kết quả mà đất nước ta đã đạt được; đồng thời, phân tích những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai các khâu đột phá cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội tại Đại hội

Các đại biểu cũng phân tích những giải pháp kiến nghị với Trung ương về việc xem xét, bổ sung nhằm bảo đảm đủ mạnh đối với 2 giải pháp là hoàn thiện đồng bộ thể chế để thúc đẩy và kiến tạo, phát triển, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TƯ ngày 14-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-co-noi-dung-bam-sat-thuc-tien-co-tam-khai-quat-tam-tu-tuong-rat-cao-225910.html

Bình luận / 0